Privacystatement

Wij gaan veilig met jouw gegevens om.

Privacyverklaring van NIVE Opleidingen (onderdeel van Freia Holding B.V.)

In deze privacyverklaring leggen NIVE Opleidingen B.V. en NIVE Opleidingen II BV, gevestigd te De Bilt (3732 HK) aan de Dorpsstraat Vo Steenstraat 74, met kvk-nummers: 01132959 resp 37099685 (hierna “NiVE”), uit welke persoonsgegevens NiVE verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

NiVE respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://niveopleidingen.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan NiVE worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. NiVE houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van NiVE, of wanneer u anderszins contact heeft met NiVE, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van NIVE Opleidingen, legt NiVE de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

NiVE bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin u interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

NiVE gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een opleiding, evenement, of een andere door NiVE aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • diplomering, certificering en accreditatie;
  • de opname van uw diplomering in onze externe registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert NiVE geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V.* om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren. Op alle opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. is dezelfde privacyverklaring van toepassing.

*De opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. zijn: AOG School of Management, Comenius, Emmius School voor werk en zingeving, TSM Business School, TSM Europe, Horizon | The backbone company, Van Harte & Lingsma en NIVE Opleidingen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met NiVE of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van NiVE naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

U hebt de mogelijkheid om de website van NiVE te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met NiVE te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. NiVE kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. NiVE raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

NiVE maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van NiVE, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor NiVE cookies gebruikt, kan gevonden worden op https://niveopleidingen.nl/over-ons/privacy-cookie-statement.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met NiVE door het sturen van een e-mail naar: info@niveopleidingen.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop NiVE omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: privacy@niveopleidingen.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

NiVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.